Vybrané publikace katedry
Věda a výzkum
Publikační činnost
Vybrané publikace katedry
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Vybrané publikace členů katedry

Členové katedry ZES se v posledních letech podíleli na řadě knižních publikací zabývajících se Evropskou unií a jejími členskými státy. Níže uvádíme vybraná díla, vyhledávat v publikační činnosti pracovníků katedry můžete na stránkách FSV.Tomáš Weiss:

Promoting National Priorities in EU Foreign Policy: The Czech Republic’s Foreign Policy in the EU

London: Routledge, 2017.


Kniha zkoumá, jak Česká republika a její představitelé prosazují české zájmy do zahraniční politiky Evropské unie. Analyzuje metody, kterými čeští zástupci ovlivňují rozhodování Rady, a hodnotí je na základě typologie adaptované z literatury o lobbingu. Přispívá do dvou širších akademických debat v oboru evropských studií - o rozhodování v EU a o vlivu členství v EU na členské státy. Mapuje způsoby prosazování zájmu, které má členský stát k dispozici, a zkoumá rozdíly v jejich využití napříč různými typy zahraniční politiky.
Ivo Šlosarčík, Zuzana Kasáková a kol.:

Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva

Praha: Grada, 2013.


Kniha, připravená autorským kolektivem katedry západoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (Ivo Šlosarčík, Zuzana Kasáková, Eliška Tomalová, Jan Váška, Tomáš Weiss), analyzuje z perspektivy nového institucionalismu změny Evropské unie po přijetí Lisabonské smlouvy. Autoři si kladou za cíl zhodnotit dopady institucionální reformy, její nedodělky a odpovědět na otázku, zda se postlisabonská Evropská unie bude moci místo dalších institucionálních změn soustředit na obsah svých aktivit.


Christine Bakker (ed.)

The EU, the US and Global Climate Governance

London: Ashgate, 2014.


Kniha představuje kritickou analýzu transatlantických vztahů na poli environmentální politiky a klimatických změn. Soustředí se na pochopení možných trendů ve vývoji globální environmentální politiky. Helena Schulzová do knihy přispěla kapitolou "Adjustments of US Energy Policy to Climate Change: Trends at the Federal and State Level" a Tereza Svačinová se podílela na kapitole "The Importance of Coherent and Integrated Energy and Agriculture Policies in Meeting EU Climate Change Objectives"


Caroline Bouchard, John Peterson, Nathalie Tocci

Multilateralism in the 21st Century: Europe’s quest for effectiveness

London: Routledge, 2012


Kniha se soustředí na multilateralismus ve 21. století a prozkoumává jak a jak efektivně EU splňuje svůj závazek vykonávat efektivní multilateralismus. Ivo Šlosarčík a Tomáš Weiss spolu s Nonou Mikhelidze do knihy přispěli kapitolou

"Multilateral as Envisaged? Assessing European Union’s Engagement in Conflict Resolution in the Neighbourhood"Kryštof Kozák, Tomáš Weiss, Helena Schulzová a kol.:

Dopady krize v euroatlantickém prostoru

Praha: Dokořán, 2012


Kniha, která je společným dílem katedry západoevropských a katedry amerických studií IMS, analyzuje důsledky finanční krize ve Spojených státech a v Evropě. Jednotlivé případové studie zkoumají daný problém na úrovni mezinárodní politiky i politik národních. Jejich autoři se ptají, do jaké míry dokázaly státy a mezinárodní organizace v transatlantickém prostoru využít krizi jako příležitost pro strukturální reformu a do jaké míry krize pouze zhoršila a prohloubila problémy již existující.Finn Laursen (ed.):

The Making of the EU's Lisbon Treaty. The Role of Member States

Bruxelles: Peter Lang, 2012


Kniha zkoumá proces vzniku Lisabonské smlouvy. Zaměřuje se především na členské státy coby "pány smluv". Od Jednotného evropského aktu se mezivládní konference staly hlavním nástrojem vytváření primárního práva, což činí národní pohledy a preference pro proces rozhodující.

Lenka Rovná a Zuzana Kasáková přispěly do knihy kapitolou " The Czech Republic, an Uncomprehending and Difficult Partner?".Mathias Jopp, Lenka Rovná, Gesa-Stefanie Brinckner (eds):

Leitbilder for the Future of the European Union. Dissenting Promoters of Unity

Baden Baden: Nomos, 2011


Evropská integrace prošla na začátku 21. století řadou testů, jako byla reforma smluv, vyjednávání o rozpočtu nebo rozšíření eurozóny. Jak byl tento vývoj reflektován v různých členských státech? Jak aktéři v sedmi vybraných zemích reagovali na tyto změny a na rostoucí heterogenitu v EU? Jak formulovaly své představy o dalším vývoji EU? Na všechny tyto otázky se kniha pokouší odpovědět pomocí výzkumu tzv. Leitbilder, tedy výroků obsahujících koncepce podoby EU. Do publikace přispělo několik členů katedry: Lenka Rovná knihu spolueditovala a je autorkou úvodu, případovou studii České republiky zpracovali Ivo Šlosarčík, Zuzana Kasáková, Jan Váška a Tomáš Weiss.Ivo Šlosarčík:

Politický a právní rámec evropské integrace

Praha: Wolters Kluwer, 2010


Ve třetím a aktualizovaném vydání knihy autor představuje politický a právní rámec evropského integračního procesu, vybrané evropské politiky a vnější aktivity EU po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Kniha je určena zejména studentům evropských studií, ale i širší veřejnosti, která se chce dozvědět více o evropské integraci.


Juliet Lodge et al.:

The 2009 Elections to the European Parliament

Basingstokes a New York: Palgrave Macmillan, 2010


Kniha nabízí analýzu voleb do Evropského parlamentu v roce 2009 ve všech 27 členských státech Evropské unie. Zkoumá také implikace nízké volební účasti pro budoucnost demokracie a odpovědnosti v Evropské unii. Lenka Rovná zpracovala v publikace případové studie České republiky a Slovenska.


Petr König a kol:

Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu

Praha: C.H.Beck, 2009


Autoři této knihy si kladou za cíl představit čtenářům charakter a strukturu rozpočtu Evropské unie prostřednictvím příjmového naplnění a konkrétních výdajových politik, mimo jiné i z úhlu pohledu jejich rozpočtové náročnosti. Čtenář tak získává plastičtější představu o roli rozpočtu v procesu evropské integrace a bude schopen si historický vývoj jednotlivých politik propojit s přesnou řečí čísel. Dalším cílem autorů je přispět do debaty o možných změnách příjmové i výdajové strany rozpočtu. Do publikace přispěli dva členové katedry: Tereza Svačinová zpracovala kapitolu věnovanou ochraně přírodních zdrojů a hospodaření s nimi (zahrnující Společnou zemědělskou politiku EU) a Ivo Šlosarčík kapitolu věnovanou administrativě EU.David Král, Věra Řiháčková, Tomáš Weiss:

Views on American Foreign Policy. The Atlanticism of Political Parties in Central and Eastern Europe

Praha: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2008


Kniha zkoumá zahraničně-politické preference politických stran ve střední a východní Evropě ve vztahu ke Spojeným státům americkým. Ptá se, do jaké míry odpovídají postoje středoevropských stran postojům jejich západoevropských protějšků na stejné straně politického spektra.


Lenka Rovná, Zuzana Kasáková, Jan Váška (eds):

Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii

Praha: Eurolex Bohemia a VIP Books, 2007


Publikace zkoumá proces europeizace politického a administrativního systému vybraných členských států Evropské unie.


Ivo Šlosarčík:

Politický systém Irska

Praha: Sociologické nakladatelství, 2007


Publikace analyzuje ústavní a politické struktury Irské republiky a politický vývoj v Severním Irsku. Představuje historický vývoj irského politického systému, cestu k samostatnému státu a dále také hlavní instituce Irské republiky a její zahraniční vztahy. Část věnovaná Severnímu Irsku se zabývá specifiky jeho politického systému, hlavními aspekty konfliktu a ústavní reformě založené na Belfastské dohodě.

Vybrané publikace katedry

Vybrané publikace členů katedry

Členové katedry ZES se v posledních letech podíleli na řadě knižních publikací zabývajících se Evropskou unií a jejími členskými státy. Níže uvádíme vybraná díla, vyhledávat v publikační činnosti pracovníků katedry můžete na stránkách FSV.Tomáš Weiss:

Promoting National Priorities in EU Foreign Policy: The Czech Republic’s Foreign Policy in the EU

London: Routledge, 2017.


Kniha zkoumá, jak Česká republika a její představitelé prosazují české zájmy do zahraniční politiky Evropské unie. Analyzuje metody, kterými čeští zástupci ovlivňují rozhodování Rady, a hodnotí je na základě typologie adaptované z literatury o lobbingu. Přispívá do dvou širších akademických debat v oboru evropských studií - o rozhodování v EU a o vlivu členství v EU na členské státy. Mapuje způsoby prosazování zájmu, které má členský stát k dispozici, a zkoumá rozdíly v jejich využití napříč různými typy zahraniční politiky.
Ivo Šlosarčík, Zuzana Kasáková a kol.:

Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva

Praha: Grada, 2013.


Kniha, připravená autorským kolektivem katedry západoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (Ivo Šlosarčík, Zuzana Kasáková, Eliška Tomalová, Jan Váška, Tomáš Weiss), analyzuje z perspektivy nového institucionalismu změny Evropské unie po přijetí Lisabonské smlouvy. Autoři si kladou za cíl zhodnotit dopady institucionální reformy, její nedodělky a odpovědět na otázku, zda se postlisabonská Evropská unie bude moci místo dalších institucionálních změn soustředit na obsah svých aktivit.


Christine Bakker (ed.)

The EU, the US and Global Climate Governance

London: Ashgate, 2014.


Kniha představuje kritickou analýzu transatlantických vztahů na poli environmentální politiky a klimatických změn. Soustředí se na pochopení možných trendů ve vývoji globální environmentální politiky. Helena Schulzová do knihy přispěla kapitolou "Adjustments of US Energy Policy to Climate Change: Trends at the Federal and State Level" a Tereza Svačinová se podílela na kapitole "The Importance of Coherent and Integrated Energy and Agriculture Policies in Meeting EU Climate Change Objectives"


Caroline Bouchard, John Peterson, Nathalie Tocci

Multilateralism in the 21st Century: Europe’s quest for effectiveness

London: Routledge, 2012


Kniha se soustředí na multilateralismus ve 21. století a prozkoumává jak a jak efektivně EU splňuje svůj závazek vykonávat efektivní multilateralismus. Ivo Šlosarčík a Tomáš Weiss spolu s Nonou Mikhelidze do knihy přispěli kapitolou

"Multilateral as Envisaged? Assessing European Union’s Engagement in Conflict Resolution in the Neighbourhood"Kryštof Kozák, Tomáš Weiss, Helena Schulzová a kol.:

Dopady krize v euroatlantickém prostoru

Praha: Dokořán, 2012


Kniha, která je společným dílem katedry západoevropských a katedry amerických studií IMS, analyzuje důsledky finanční krize ve Spojených státech a v Evropě. Jednotlivé případové studie zkoumají daný problém na úrovni mezinárodní politiky i politik národních. Jejich autoři se ptají, do jaké míry dokázaly státy a mezinárodní organizace v transatlantickém prostoru využít krizi jako příležitost pro strukturální reformu a do jaké míry krize pouze zhoršila a prohloubila problémy již existující.Finn Laursen (ed.):

The Making of the EU's Lisbon Treaty. The Role of Member States

Bruxelles: Peter Lang, 2012


Kniha zkoumá proces vzniku Lisabonské smlouvy. Zaměřuje se především na členské státy coby "pány smluv". Od Jednotného evropského aktu se mezivládní konference staly hlavním nástrojem vytváření primárního práva, což činí národní pohledy a preference pro proces rozhodující.

Lenka Rovná a Zuzana Kasáková přispěly do knihy kapitolou " The Czech Republic, an Uncomprehending and Difficult Partner?".Mathias Jopp, Lenka Rovná, Gesa-Stefanie Brinckner (eds):

Leitbilder for the Future of the European Union. Dissenting Promoters of Unity

Baden Baden: Nomos, 2011


Evropská integrace prošla na začátku 21. století řadou testů, jako byla reforma smluv, vyjednávání o rozpočtu nebo rozšíření eurozóny. Jak byl tento vývoj reflektován v různých členských státech? Jak aktéři v sedmi vybraných zemích reagovali na tyto změny a na rostoucí heterogenitu v EU? Jak formulovaly své představy o dalším vývoji EU? Na všechny tyto otázky se kniha pokouší odpovědět pomocí výzkumu tzv. Leitbilder, tedy výroků obsahujících koncepce podoby EU. Do publikace přispělo několik členů katedry: Lenka Rovná knihu spolueditovala a je autorkou úvodu, případovou studii České republiky zpracovali Ivo Šlosarčík, Zuzana Kasáková, Jan Váška a Tomáš Weiss.Ivo Šlosarčík:

Politický a právní rámec evropské integrace

Praha: Wolters Kluwer, 2010


Ve třetím a aktualizovaném vydání knihy autor představuje politický a právní rámec evropského integračního procesu, vybrané evropské politiky a vnější aktivity EU po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Kniha je určena zejména studentům evropských studií, ale i širší veřejnosti, která se chce dozvědět více o evropské integraci.


Juliet Lodge et al.:

The 2009 Elections to the European Parliament

Basingstokes a New York: Palgrave Macmillan, 2010


Kniha nabízí analýzu voleb do Evropského parlamentu v roce 2009 ve všech 27 členských státech Evropské unie. Zkoumá také implikace nízké volební účasti pro budoucnost demokracie a odpovědnosti v Evropské unii. Lenka Rovná zpracovala v publikace případové studie České republiky a Slovenska.


Petr König a kol:

Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu

Praha: C.H.Beck, 2009


Autoři této knihy si kladou za cíl představit čtenářům charakter a strukturu rozpočtu Evropské unie prostřednictvím příjmového naplnění a konkrétních výdajových politik, mimo jiné i z úhlu pohledu jejich rozpočtové náročnosti. Čtenář tak získává plastičtější představu o roli rozpočtu v procesu evropské integrace a bude schopen si historický vývoj jednotlivých politik propojit s přesnou řečí čísel. Dalším cílem autorů je přispět do debaty o možných změnách příjmové i výdajové strany rozpočtu. Do publikace přispěli dva členové katedry: Tereza Svačinová zpracovala kapitolu věnovanou ochraně přírodních zdrojů a hospodaření s nimi (zahrnující Společnou zemědělskou politiku EU) a Ivo Šlosarčík kapitolu věnovanou administrativě EU.David Král, Věra Řiháčková, Tomáš Weiss:

Views on American Foreign Policy. The Atlanticism of Political Parties in Central and Eastern Europe

Praha: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2008


Kniha zkoumá zahraničně-politické preference politických stran ve střední a východní Evropě ve vztahu ke Spojeným státům americkým. Ptá se, do jaké míry odpovídají postoje středoevropských stran postojům jejich západoevropských protějšků na stejné straně politického spektra.


Lenka Rovná, Zuzana Kasáková, Jan Váška (eds):

Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii

Praha: Eurolex Bohemia a VIP Books, 2007


Publikace zkoumá proces europeizace politického a administrativního systému vybraných členských států Evropské unie.


Ivo Šlosarčík:

Politický systém Irska

Praha: Sociologické nakladatelství, 2007


Publikace analyzuje ústavní a politické struktury Irské republiky a politický vývoj v Severním Irsku. Představuje historický vývoj irského politického systému, cestu k samostatnému státu a dále také hlavní instituce Irské republiky a její zahraniční vztahy. Část věnovaná Severnímu Irsku se zabývá specifiky jeho politického systému, hlavními aspekty konfliktu a ústavní reformě založené na Belfastské dohodě.